Общи условия за продажба от разстояние на печатни продукти от уебсайта Bitcoinstandard.bg

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “МАНОЛОВ ЕКС” ЕООД, еднолично дружествно с ограничена отговорност, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ и потребителите на поддържаната от ПРОДАВАЧА интернет страница на домейн http://www.bitcoinstandard.bg, наричани по-долу за краткост КУПУВАЧ.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. В настоящите Общи условия:

 1. ПРОДАВАЧ е доставчикът на специализирани печатни продукти „МАНОЛОВ ЕКС” ЕООД, еднолично дружествно с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, с ЕИК: 205008526, имейл: info@bitcoinstandard.bg, който едновременно с това държи и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 1. КУПУВАЧ e физическо лице, дружество или друго юридическо лице, както и лице – едноличен търговец, което се е съгласило с настоящите Общи условия и се е идентифицирало по съответния начин, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти.
 1. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е Интернет страницата, качена на домейнhttp://www.bitcoinstandard.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на продукти за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ за покупко-продажба на конкретен продукт (артикул).
 1. КУРИЕР е търговец, който физически доставя закупените продукти до посочен от КУПУВАЧА адрес.  Поръчаните продукти от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се доставят чрез куриерска фирма „Еконт Експрес”.
 1. ПРОДУКТИ са всички стоки, изброени и характеризирани в каталога, съдържащ се в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, чиято продажба и доставка осигурява КУПУВАЧЪТ.
 1. ДОСТАВЯНЕ включва всички действия по пренос на поръчаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти до адрес, обозначен от КУПУВАЧА, посредством ползването на услугите на КУРИЕР.
 1. ПРЕДАВАНЕ обхваща всички действия, посредством които фактическата власт над продуктите преминава върху КУПУВАЧА.
 1. ЛИЧНИ ДАННИ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е достъпен на Интернет страница http://www.bitcoinstandard.bg, чрез която КУПУВАЧИТЕ имат възможност да закупят предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти.

 

Чл. 4. ПРОДАВАЧЪТ изпълнява поръчките на продукти от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като гарантира правата на КУПУВАЧА, в съответствие с действащото българско законодателство, и взема всички необходими мерки за защита на предоставените от КУПУВАЧА лични данни.

Чл. 5. С осъществяването на поръчка посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КУПУВАЧЪТ се задължава да изпълнява условията на настоящите Общи условия и да придобие поръчаните продукти, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на ПРОДАВАЧА, достъпен на Интернет страницата http://www.bitcoinstandard.bg.

III. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Чл. 6. (1) КУПУВАЧЪТ осъществява поръчки за доставка на стоки към ПРОДАВАЧА по следната процедура:

– Избиране на една или повече от предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти и добавянето им към списък (количка) с продукти за покупка;

– Предоставяне на данни за извършване на доставката, а именно име и фамилия, телефон и имейл адрес,

 

– Избор дали тя да се извърши на личен адрес или до офис на Еконт;

– Потвърждение на поръчката чрез натискане на бутона “Поръчване”.

 

Чл. 7. (1) КУПУВАЧЪТ използва интерфейса на Интернет страницата на ПРОДАВАЧА, за да закупи предлаганите от ПРОДАВАЧА продукти в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Страна по покупко-продажбата с ПРОДАВАЧА е КУПУВАЧЪТ, съгласно идентифициращите данни, въведените в хода на извършване на поръчката от КУПУВАЧА. За избягване на съмнение за КУПУВАЧ се смята лицето, съгласно въведените в хода на извършване на поръчката идентифициращи данни.

(3) ПРОДАВАЧЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направена поръчка.

(4) Поръчката се счита за отправена от момента на заявяване на съответните продукти от каталога на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ПРОДАВАЧА.

(5) ПРОДАВАЧЪТ доставя продуктите на посочения от КУПУВАЧА личен адрес или офис на Еконт и не носи отговорност, в случай че посочените от КУПУВАЧА данни са неверни или заблуждаващи.

 

 1. ОТКАЗ НА ПРОДАВАЧА ОТ ПОРЪЧКА

Чл. 8. (1) ПРОДАВАЧЪТ има право да откаже да достави продукти и/или да приеме и/или изпълни поръчка от КУПУВАЧА, без да дължи на КУПУВАЧА обезщетение или друг вид действие или плащане, когато:

– КУПУВАЧЪТ действа в нарушение на настоящите Общи условия;

– информацията, предоставена от КУПУВАЧА е непълна, подвеждаща, невярна и/ли невалидна;

– действията на КУПУВАЧА могат да увредят правата, интересите и/ли търговския престиж на ПРОДАВАЧА или на свързани с него лица;

– поведението на КУПУВАЧА противоречи на закона, морала или търговските практики;

– КУПУВАЧЪТ не е заплатил цената на други продукти, закупени от ПРОДАВАЧА.

(2) ПРОДАВАЧЪТ може да не достави част или всички продукти от поръчката на КУПУВАЧА по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата наличност на същите, като в този случай ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетение на КУПУВАЧА.

 

(3) ПРОДАВАЧЪТ изпраща уведомление чрез електронна поща, вкл. на Основен електронен адрес, или уведомява КУПУВАЧА посредством телефонно обаждане за отказа си или невъзможността да достави всички или част от поръчаните продукти, ако КУПУВАЧЪТ е предоставил валиден адрес на електронна поща, респ. телефонен номер. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща доставените продукти.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИТЕ ПРОДУКТИ

Чл. 9. (1) Доставка се прави само на успешно направени и приети поръчки, чието доставяне ПРОДАВАЧЪТ не е отказал в посочените по-горе случаи.

(2) Поръчаните продукти се доставят на посочения от КУПУВАЧА адрес. Данните за адрес на доставка, посочени от КУПУВАЧА, трябва да са верни, за да бъде изпълнена доставката на продуктите на КУПУВАЧА.

(3) Поръчаните продукти се доставят подходящо опаковани, съгласно вида им и ползвания транспорт за ДОСТАВЯНЕ.

 

(4) Рискът от случайно погиване на поръчаните продукти преминава върху КУПУВАЧА от момента, в който продуктите биват предадени от КУРИЕРА на КУПУВАЧА или на посочено от последния лице.

 

Чл. 10. (1) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН използва като КУРИЕР “Еконт Експрес”, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

(2) Доставката се извършва до точно посочен от КУПУВАЧА адрес (независимо дали жилищен, или служебен) или до офис на КУРИЕРА в съответния град.

 

Чл. 13. Ако КУПУВАЧЪТ не осигури достъп и условия за предаване на продуктите на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „Еконт Експрес“ да получи в срок продуктите, в случай че е избрал тази опция, ПРОДАВАЧЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

 

 1. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 11. (1) Цените за продуктите, в т.ч. за доставка на същите, са тези, описани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за всеки продукт към момента на извършване на поръчката, освен в случаите на очевидна грешка.

 

(2) Информацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН обезпечава това, че КУПУВАЧЪТ е наясно, че за избраните продукти дължи плащане, включително чрез поставяне на такава информация върху линк, поле или отделна страница, чрез която се финализират поръчката.

 

(3) При наличие на очевидна грешка ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да получи от КУПУВАЧА действителната цена на поръчаните от КУПУВАЧА продукти или незабавното връщане на същите.

(4) Цените на продуктите са в български лева и включват всички дължими данъци и такси, в т. ч. данък върху добавената стойност в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 

(5) ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

(6) ПРОДАВАЧЪТ може да предоставя отстъпки за продуктите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съобразно изискванията на българското законодателство и правила, определени от ПРОДАВАЧА.

 

(7) Плащането на цената за поръчаните продукти може да се извърши чрез наложен платеж, като КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати продуктите в брой на КУРИЕРА при ПРЕДАВАНЕТО й. КУПУВАЧЪТ се задължава изцяло да заплати цената на закупената продукти и разходите за ДОСТАВЯНЕ не по-късно от момента на ПРЕДАВАНЕ на съответно закупените продукти;

 

(8) КУПУВАЧЪТ се съгласява, че ПРОДАВАЧЪТ има право да приема авансово плащане за поръчаните от КУПУВАЧА продукти и тяхната доставка.

 

(9) КУПУВАЧЪТ избира самостоятелно дали да заплати на ПРОДАВАЧА цената да доставка на продуктите преди или най-късно до момента на ДОСТАВЯНЕТО им. Страните ще считат, че правото на собственост върху продуктите не преминава върху КУПУВАЧА преди пълното изплащане на покупко-продажната цена.

 

(10) В случай че КУПУВАЧЪТ и ПРОДАВАЧЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на продуктите е 10 (десет) работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на КУПУВАЧА до ПРОДАВАЧА посредством Интернет сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

(11) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави и да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността на определените от него чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти след тяхното пълно и окончателно заплащане.

 

VII.РЕКЛАМАЦИЯ. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

 

Чл. 12. (1) Рекламация се прави единствено писмено в 3-дневен срок от датата на получаване на съответния продукт, когато закупените продукти не съответстват на договореното между страните. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 

 • производствени дефекти на продуктите;
 • различно съдържание/опаковка/презентация на продуктите, в сравнение със съдържащото се в съответния раздел на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 • изпратени са продукти, различни от поръчаните;
 • повреда на продуктите при транспортирането.

(2) Рекламацията може да се предяви пред ПРОДАВАЧА на посочения имейл адрес: info@bitcoinstandard.bg.

 

(3) В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за несъотвествия, съобразно горепосоченото, ПРОДАВАЧЪТ по своя преценка и в 14-дневен срок от рекламацията или заменя продуктите с недостатъци, или допълва доставката с липсващите продукти, или обезщетява КУПУВАЧА за недостатъците.

 

Чл. 13. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани от КУПУВАЧА при обикновен преглед, могат да бъдат предявени на посочения имейл адрес: info@bitcoinstandard.bg, незабавно след откриването им, но не по-късно от 1 месец от приемането на продуктите, освен за продуктите, за които има издадена търговска гаранция, с указан различен срок за отправяне на рекламации. Пропускът за уведомяване в тези срокове се приравнява на одобрение на продуктите.

Чл. 14. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и прилежаща релевантна документация, за да бъдат разгледани от ПРОДАВАЧА.

 

Чл. 15. (1) Връщането на продуктите в случаите на несъответствие с обявения вид/размер/количество на продуктите се осъществява при следните условия:

– запазен добър търговски вид (опаковките и продуктите в тях не са скъсани, надраскани, износени или по друг начин изхабени);

– не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;

– запазени са оригиналните опаковка и етикет.

 

(2) ПРОДАВАЧЪТ няма да акцептира рекламацията и не дължи замяна или обезщетение, ако рекламираните продукти не бъде върнати във вида, описан в настоящите Общи условия, или ако не бъдат предадени предвидените документи.

 

(3) КУПУВАЧЪТ няма право на рекламация, ако несъответствието на продуктите се дължи на неправилно или неподходящо съхранение или други действия или бездействия на КУПУВАЧА, включително неправилна експлоатация или неспазване на указанията и обичайните практики за ползване на продуктите; неправилна, неподходяща или нецелесъобразна експлоатация или съхранение; механични удари или друго външно влияние, неправилно третиране или естествено износване и др., в т. ч. когато не бъдат спазени настоящите Общи условия.

 

(4) Рекламацията за недостатъци на определени продукти не дава право на КУПУВАЧА да отказва последващи доставки или плащане на други продукти към ПРОДАВАЧА по същото или по друго правоотношение или поръчка.

 

(5) Връщането на продукти при рекламация може да се направи по начина и на адресa, посочени върху стоковата разписка, с която КУПУВАЧЪТ е получил поръчката.

 

Чл. 16. При замяна на продукти транспортните разходи са за сметка на КУПУВАЧА и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на ПРОДАВАЧА. В случай че КУПУВАЧЪТ желае да замени или върне продукт, това може да бъде осъществено с куриерска фирма „Еконт Експрес“.

 

VIII.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл. 17. (1) КУПУВАЧЪТ се задължава при използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН: 

– да не извършва злоумишлени действия или всякакви други действия, противоречащи на закона или нарушаващи чужди права; 

– да уведомява незабавно ПРОДАВАЧА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

– да не се представя за друго лице.

 

(2) КУПУВАЧЪТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН услуги, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Интернет страницата http://www.bitcoinstandard.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Чл. 18. ЕЛЕКТРОННИЯT МАГАЗИН полага грижи за предоставяне на възможност на КУПУВАЧА за нормално ползване на услугите на Интернет страницата http://www.bitcoinstandard.bg, но няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на КУПУВАЧА, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, КУПУВАЧЪТ декларира, че използването на предоставяните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ПРОДАВАЧЪТ не отговоря за евентуално причинени вреди на КУПУВАЧА при използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

Чл. 19. (1) ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не носи отговорност за наличността и качеството на продукти и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на КУПУВАЧА чрез публикуване на Интернет страницата на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на продукти и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му.

Чл. 20. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугите на Интернет страницата http://www.bitcoinstandard.bg при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ПРОДАВАЧА, проблеми, дължащи се на оборудването на КУПУВАЧА, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

Чл. 21. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на КУПУВАЧА, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

 

Чл. 22. С приемането на настоящите Общи условия КУПУВАЧЪТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Интернет страницата http://www.bitcoinstandard.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ПРОДАВАЧА грижа. КУПУВАЧЪТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ПРОДАВАЧА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка. 

 

Чл. 23. (1) КУПУВАЧЪТ носи отговорност и се задължава да обезщети ПРОДАВАЧА за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на КУПУВАЧА.

 

(2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към КУПУВАЧА, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на КУПУВАЧА.

Чл. 24. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за извършване на поръчка и поръчка чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, независимо дали е дало, или не съгласие за това. 

 

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • 1. В случай на недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на останалите клаузи, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителните правила на закона.
 • 2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
 • 3. Всички възникнали спорове в отношенията между КУПУВАЧИ – ползватели на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и ПРОДАВАЧА се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне – страните отнасят споровете пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, при спазване на неговия Правилник.

Нищо от горецитираните разпоредби не следва да бъде тълкувано като дерогиране на правото на която и да е от страните да търси защита на нарушените си права пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Република България законодателство.