Политика на Bitcoinstandard.bg за защита на личните данни

Чл. 1. Настоящата Политика за защита на личните данни („ПОЛИТИКА“) е изготвена като неделима част към действащите Общи условия за продажба от разстояние на печатни продукти от уебсайт BITCOINSTANDARD.BG.

Чл. 2. (1) Съдържащите се в тази ПОЛИТИКА правила целят да съобразят извършваната дейност по електронна търговия и оперирането на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на Интернет сайта http://www.bitcoinstandard.bg в съответствие с действащите нормативни изисквания на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („ОРЗД“), Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Закона за електронната търговия.

(2) Въведените мерки за защита на личните данни, изграждащи ПОЛИТИКАТА, целят да запознаят КУПУВАЧИТЕ по смисъла на действащите Общи условия с информацията по чл. 13 и 14 на ОРЗД и по-точно за извършваните дейности по обработка на лични данни на КУПУВАЧИТЕ, за целите, за които се обработват личните данни, мерките, гаранциите и защитата обработваните данни, както и правата на субектите на личните данни във връзка с обработването.

(3) Използваните в настоящата ПОЛИТИКА дефиниции съвпадат с тези по действащите Общи условия, чл. 4 „ОПРЕДЕЛЕНИЯ“ от ОРЗД, включително по отношение на ОПРЕДЕЛЕНИЯТА за лични данни, обработване, получател, администратор, съгласие на субекта на данните и всички останали ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

 

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И ЗА КОНТАКТ С НЕГО

Чл. 3. (1) „МАНОЛОВ ЕКС“ ЕООД (“ПРОДАВАЧЪТ“) е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 205008526, електронна поща: info@bitcoinstandard.bg.

(2) ПРОДАВАЧЪТ е администратор на лични данни по смисъла на ОРЗД и съблюдава спазването и изпълнението на задълженията в сферата на защитата на личните данни. Цялата информация, предоставяна на КУПУВАЧИТЕ, следва да се счита и за изпълнение на задължението по чл.  4 от Закона за електронната търговия.

(3) ПРОДАВАЧЪТ осъществява своята дейност на посочения адрес на управление, който е и адрес за кореспонденция, заедно с електронния адрес info@bitcoinstandard.bg.

 1. ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО, ЗА КОЕТО ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ, КАКТО И ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО

Чл. 4. (1) ПРОДАВАЧЪТ сключва договори за покупко-продажба на печатни продукти от разстояние като част от предмета си на стопанска дейност посредством опериращ интерфейс и интегриран каталог, част от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, находящ се на Интернет сайт http://www.bitcoinstandard.bg.

(2) Сключването на договори за покупко-продажба посредством ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН изисква идентификация на КУПУВАЧА. Тази идентификация се осъществява посредством представянето на лични данни в процеса на регистрация в платформата на ПРОДАВАЧА или в рамките на друг тип идентификация.

(3) Във връзка с изпълнението на задълженията на ПРОДАВАЧА като такъв, обработката на личните данни се извършва при преследването на следните цели:

 • Индивидуализиране на насрещната страна по сключените Договори за покупко-продажба;
 • Валидно сключване на тези Договори и обвързването както на себе си като ПРОДАВАЧ, така и на КУПУВАЧА със задълженията по сключения Договор;
 • Предоставяне на валиден адрес за електронна кореспонденция и доставка на поръчаните продукти;
 • Получаване на валиден адрес за последващо упражняване на правото на отказ и рекламация от страна на КУПУВАЧА;
 • Разполагане с данни за фактуриране на закупените продукти;
 • Разполагане с данни за връщане на вече заплатени суми и възстановяване на разходи;

(4) За всяка обработка на лични данни, попадаща под определението на чл. 6, параграф 1, б. „е“ от ОРЗД, ПРОДАВАЧЪТ ще извести КУПУВАЧА, като посочи преследваните законни интереси.

 

 • ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Получател на личните данни в процеса на сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на договори за покупко-продажба на печатни продукти, в изпълнение на горепосочените цели, е ПРОДАВАЧЪТ.

(2) Получател на лични данни на трети лица биват още:

 • пощенски оператори и куриерски фирми;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Основната ни цел при предоставяне на лични данни на горепосочените категории лица е да се осигури качествено, бързо и комплексно обслужване. Не се предоставят лични данни на трети лица, преди Продавачът да се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като същият осъществява строг контрол за изпълнение на тази цел.

(3) При възникване от нужда от предоставянето на лични данни на трето лице извън горепосочените категории лица, в изпълнение на законни интереси, за което предоставяне третото лице се счита получател, КУПУВАЧЪТ ще бъде уведомен изрично.

Чл. 6. (1) Личните данни, обработвани от ПРОДАВАЧА, се съхраняват за срок от 1 година след прекратяване на договорното отношение независимо дали поради изтичане на срока на договора, разваля или друго основание.

 

 1. ПРАВА НА КУПУВАЧИТЕ

Чл. 7. (1) Всеки КУПУВАЧ разполага по всяко време, докато трае обработката на неговите лични данни, с възможност:

 • Да изисква достъп до обработените лични данни;
 • Да иска коригиране или изтриване на обработените лични данни;
 • Да иска ограничаването на обработката на личните данни, включително при неспазването на целите, за които се съхраняват лични данни;
 • Да иска да му бъде предоставена информация за различните категории съхранявани лични данни;
 • Да направи възражение срещу самото обработване;
 • Да упражнят правото си на преносимост на данни по реда на чл. 13, параграф 2, б. ‚б“;
 • Да подадат жалба до компетентния орган за всяко нарушение на законодателството, регламентиращо защитата на личните данни;
 • Да му бъде предоставено копие от съхраняваните лични данни;

(2) КУПУВАЧЪТ разполага с правото да се информира относно основанието, на което се обработват неговите лични данни, дали това е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на Договор, както и дали субектът на данните е длъжен да предостави личните данни и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени.

(3) Купувачът разполага с правото да се информира относно автоматизирането вземане на индивидуални решения, включително профилирането, при обработката на неговите лични данни, като КУПУВАЧЪТ не разполага с това право в хипотезата на чл. 22, параграф 2, б. „а“.

(4) КУПУВАЧЪТ упражнява предвидените в Закона за защита на личните данни права посредством отправено писмено заявление, с което се идентифицира, описва своето искане, предпочитаната форма за получаване на обратна информация

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл. 8. (1) ПРОДАВАЧЪТ предоставя настоящата ПОЛИТИКА на разположение на КУПУВАЧИТЕ при първоначално посещение на сайта, регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ магазин или друга идентификация, както и при подписването на Договори за покупко-продажба.

(2) ПРОДАВАЧЪТ информира КУПУВАЧА в сбита, разбираема и леснодостъпна форма, като използва ясен и прост език.

(3) ПРОДАВАЧЪТ предоставя точна и изчерпателна информация за последващо обработване на данни в изпълнение на цел, различна от известната на КУПУВАЧА, в момента на възникване на основанието за тази различна цел.

Чл. 9. (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да изпълни всяко искане за прекратяване на обработването на лични данни, основаващо се на чл. 17 от ОРЗД, включително когато:

 • Личните данни вече не са необходими за изпълнени на изложените цели;
 • КУПУВАЧЪТ оттегля своето съгласие за обработка на лични данни;
 • Постъпва възражение срещу обработването по чл. 21, параграф 1 от ОРЗД;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение;

(2) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да изпълни всяко искане за ограничаване на обработването на лични данни, основаващо се на чл. 18 от ОРЗД, включително когато:

 • КУПУВАЧЪТ е оспорил истинността и точността на предоставените лични данни;
 • Обработването е неправомерно, но е постъпило искане от КУПУВАЧА обработването да бъде ограничено;
 • Отпаднало е основанието, върху което се обработват личните данни;
 • Постъпило е възражение срещу автоматизираното вземане на индивидуални решения;

Чл. 10. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен, когато обработва лични данни без основание или на отпаднало такова, да прекрати тази своя дейност в срок от 1 месец, като ако това изисква прекалено големи усилия, личните данни се изтриват или унищожават.

Чл. 11. (1) ПРОДАВАЧЪТ взима подходящи технически и организационни мерки, за да обезпечи сигурността на личните данни, съхранявани в специални за целта електронни бази данни, спазвайки изискванията на чл. 59 от ЗЗЛД.

(2) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да пази системни дневници (логове) в процеса на автоматизирано обработване на лични данни, в които са описани дейностите по събиране, промяна, справки, разкриване, включително предаване, комбиниране и изтриване на информация. Преди извършването на операция, свързана със системните дневници, която крие висок риск за правата и законните интереси на субектите на лични данни, ПРОДАВАЧЪТ следва да направи оценка на рисковете.

(3) При възникване на необходимост от това, ПРОДАВАЧЪТ прилага мерките по чл. 66, ал. 2 от ЗЗЛД.

(4) Ако е налице нарушение на сигурността на личните данни, ПРОДАВАЧЪТ информира незабавно, но не по-късно от 72 часа, Комисията за защита от потребителите, като представя информация за нарушението, евентуалните последици от нарушението, предприетите или предложени мерки за справяне с нарушението и отстраняване на неблагоприятните последици.

(5) Продавачът известява КУПУВАЧА за всяко вероятно нарушение на сигурността на личните му данни, като излага обстоятелствата по ал. 4 най-късно до 7 дни от установяването на заплахата.

(6) ПРОДАВАЧЪТ поддържа регистър с категориите дейности по обработване на лични данни, в който се съдържа:

 • Идентификация на ПРОДАВАЧА;
 • Приложимите цели по чл. 4, ал. 3;
 • Получателите, явяващи се трети лица, ако за това обстоятелство е уведомен КУПУВАЧА;
 • Систематизацията на категориите лични данни и техните субекти;
 • Правното основание на операцията по обработване и съхраняване на личните данни;
 • Предвидените срокове за съхраняване на личните данни;
 • Техническите и организационни мерки за сигурност;
 •  

Чл. 12. За всеки неуреден въпрос, който е свързан с императивни норми на ОРЗД, ЗЗП или Закона за електронната търговия, налагащи задължения върху КУПУВАЧА, следва да се прилагат преимуществено тези разпоредби.